NO TITLE, JUST WARMTH

Срещнахме се случайно, ако случайностите изобщо съществуват. Не се познавахме, не му вярвах. Цветът на кожата и разбиранията ни за света също се различаваха. Пуснах се по течението, предполагам и той. И двамата носехме остатъци, белези и няколко надраскани кадри от минали връзки, хора и събития. И минал живот – и двамата не принадлежахме към тази земя.

Условията ме устройваха – без въпроси, без отговори, без минало или още повече бъдеще - само настояще и чести срещи. Беше ново и несигурно, но имах нужда да създавам. Не беше съгласен да участва. Започнах да крада моменти, погледи и чувства. Той започна да свиква. Телесната му температура се превърна в сгряващ дущата ми лек, който малко по малко притъпи белезите и замъгли кадрите. Имах спокойствието и топлината, която търсех с години, но също знаех, че няма да е за дълго. Носенето по течението ми поднесе нуждата от разяснения и яснота, кога всичко това ще приключи. Очаквах датата на края, когато той постави началото на книга.

Този проект започна през Август 2013 и завърши през Юни 2014. Аз търсех начин да замина, той да остане. Реших да остана, за да заминем двама. И двамата не предполагахме, че тази кратка история може да се превърне в такава сила...

_____

We met by accident, if those accidents exist. We didn’t know each other;I didn’t trust him. Skin colors andconceptions about the world were also distinguishing from one another. I let myself go with the flow; I guess he did the same. We werestill carrying remains, scars and some scratched frames from passed relationships, people and events. Also a past life – none of us belonged to this land. 

The conditions set me up– no question, no answers, no past or even more future – just present and frequently dates. It was new and insecure, but I needed to create. He wasn’tagreeing to participate. I’ve started to steal moments, glimpses and feelings. He started to get used to it. His body temperature became a warming remedy, which little by little attenuated the scars and dimed the frames. I had the calmness and the warmth I was looking for years, but also knew it won’t last long. Going with the flow brought me the need for explanations and clarity when all of this will be over. I was expecting the date of the end, when he set the beginning of a book.

This project started in August 2013 and finished in July 2014. I was looking for a way to leave, he to stay. I decided to stay, so we can leave together. None of us imagined that this short story could become such a mighty power…